Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van deze Website, alsmede het gebruik van andere Sewmedia websites waar naar verwezen wordt binnen, (de "Sewmedia WebPagina's"), het lidmaatschap van panels beheerd door Sewmedia ('Sewmedia Panels'), en op de deelname aan activiteiten van Sewmedia ('Sewmedia Activiteiten')


Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van deze Website, alsmede het gebruik van andere Sewmedia websites waar naar verwezen wordt binnen, (de "Sewmedia WebPagina's"), het lidmaatschap van panels beheerd door Sewmedia ('Sewmedia Panels'), en op de deelname aan activiteiten van Sewmedia ('Sewmedia Activiteiten')

Panellidmaatschap


Bevestiging en aanvaarding

Door akkoord te gaan met de voorwaarden tijdens het registreren als lid van een Sewmedia Panel ("Panellid"), door deelname aan enige activiteit van Sewmedia ("Activiteit") of door gebruik te maken van de Sewmedia WebPagina's, geeft u aan akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden. Mocht u deze Algemene Voorwaarden niet aanvaarden, dan dient u direct de Website te verlaten en/of uw deelname aan enige Sewmedia Panel of Activiteit te beeindigen.

Sewmedia is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn. Indien u na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden de Website blijft gebruiken en/of deelname aan Sewmedia Panels en Activiteiten continueert, dan accepteert u en gaat u daarmeeakkoord met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden.

Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.


Voorwaarden voor deelname

Regsitratieproces om lid te worden van een Sewmedia Panel

Om Panellid te worden en om deel te nemen aan een Panel van Sewmedia, dient u zich bij Sewmedia aan te melden middels een registratieformulier dat Sewmedia beschikbaar stelt.

Panelleden in wording, dienen iedere keer dat zij deel wensen te nemen aan een Sewmedia Panel, een registratieformulier in te vullen. Onder registratieformulieren worden verstaan:

  • Formulieren op WebPagina's van Sewmedia, maar ook formulieren op websites van derde partijen die tot doel hebben om inschrijving voor deelname aan een Panel van Sewmedia mogelijk te maken.
  • Registratieformulieren beheerd door Sewmedia die toegankelijk zijn via websites van derden, of
  • Registratieformulieren die toegankelijk zijn via links in emails die aan u verstuurd worden door Sewmedia of derde partijen

Registratiefomulieren kunnen vragen bevatten die tot doel hebben om lidmaatschap van een Panel mogelijk te maken, mogelijkerwijs aangevuld met andere vragen.

U dient minimaal 16 jaar oud te zijn om deel te nemen aan een Sewmedia Panel

Het de om lid te worden van een Sewmedia Panel

Mocht u deelnemen aan een Sewmedia Panel of Activiteit, dan stemt u ermee in dat u:

  • kloppende, accurate, up-to-date en volledige gegevens over uzelf verschaft, zoals we deze uitvragen in het Registratieproces
  • kloppende, accurate, up-to-date en volledige informatie over uzelf bij deelname aan een Sewmedia Panel of Activiteit, waaronder het invullen van vragenlijsten, polls en surveys

Indien enige gegevens die u verschaft niet-kloppend, inaccuraat, niet up-to-date of onvolledig zijn, of als Sewmedia redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de door u verschafte gegevens niet-kloppend, inaccuraat, niet up-to-date of onvolledig zijn, dan heeft Sewmedia het recht om uw toegang tot, gebruik van, en deelname aan Sewmedia Panels en/of Activiteiten op te schorten. Dit doet geen afbreuk aan uw recht om informatieverzoeken of verzoeken tot deelname aan Sewmedia Panels of vragenlijsten te allen tijden te weigeren.


Uw Panellid Profiel

Na het voltooien van het Sewmedia Registratieproces, zal Sewmedia voor ieder Panellid een profiel opbouwen ("Panellid Profiel"). In dit profiel kunnen door Sewmedia onder andere gegevens over de deelname aan het Sewmedia Panel en Sewmedia Activiteiten geregistreerd worden. Ook zal dit Panellid Profiel de basis vormen voor registratie van eventueel Krediet (hieronder gedefinieerd) dat kan worden opgebouwd door het Panellid.

Voor ieder Sewmedia Panel is per Panelid slechts 1 Panellid Profiel toegestaan. Van een Panellid waarvoor door Sewmedia wordt vastgesteld dat deze meerdere Panellid Profielen heeft aangemaakt, kunnen Panellid Profielen gewist worden. Eventueel krediet dat is opgebouwd in profielen die gewist worden, kan niet overgedragen worden. Sewmedia kan in geval van twijfel of een dispuut om identificatie vragen.

Ieder Panellid dient een uniek email adres te gebruiken om deel te nemen aan een Panel. Het is bijv niet toegestaan dat leden uit hetzelfde gezin, een gemeenschappelijk email adres gebruiken, zij dienen aparte email adressen te gebruiken voor deelname)


Het (opbouwen van) Krediet door Panelleden

Sewmedia beschikt over de mogelijkheid om Panelleden met Krediet te belonen voor het zich registreren voor een Sewmedia Panel, voor deelname aan Panels, het invullen van vragenlijsten en deelname aan overige Sewmedia Activiteiten. De hoeveelheid Krediet die Panelleden hiervoor zullen opbouwen, zal Sewmedia via de daartoe geeigende kanalen kenbaar maken.

Tenzij anders vermeld, kan Krediet alleen verdiend worden door middel van het opvolgen van de instructies omtrent het verdienen van dit Krediet. Het door een Panellid nalaten van het de juiste wijze opvolgen van deze instucties, kan er toe leiden dat de persoon in kwestie geen Krediet verdient. Hier kan het Panellid geen beroep tegen aantekenen.

Opgebouwd Krediet zal door Sewmedia worden opgeslagen het Panellid Profiel. Er zal een minimum hoeveelheid Krediet gelden, dat opgebouwd dient te worden alvorens verzilvering van dit Krediet plaats kan vinden.

Verzilvering zal uitgaan van Sewmedia dat de opgebouwde Kredieten administreert in het Panellid Profiel

Sewmedia behoudt zich het recht voor om de keuze van Sewmedia Activiteiten en Panels of de Activiteiten, middels welke Krediet kan worden opgebouwd, te veranderen en om te variëren in de frequentie waarmee ten behoeve van deze Activiteiten en Panels, uitnodigingen worden verstuurd. Sewmedia behoudt zich ook het recht voor om de hoeveelheid Krediet die nodig is om dit Krediet te verzilveren, aan te passen.

Krediet kan niet worden overgeheveld naar andere Sewmedia profielen, noch samen worden gevoegd of opgeteld op enigerlei manier. De verkoop of handel in Krediet is ten strengste verboden. Krediet heeft geen geldelijke waarden en kan niet voor ander doeleinden worden gebruikt dan het verzilveren van de door Sewmedia beschikbaar gestelde beloning.

Sewmedia behoudt zich het recht voor om een Panellid Profiel dat 2 maanden of langer inactief is geweest, te beëindigen. Met 'inactief' bedoelen we: het niet deelnemen aan het betreffende Sewmedia Panel noch aan Sewmedia Activiteiten gedurende 2 maanden. Sewmedia zal proberen om contact op te nemen met het Panellid in kwestie, middels het bij Sewmedia bekende email adres indien het profiel gevaar loopt beëindigd te zullen worden wegens inactiviteit. Mocht antwoord op deze email achterwege blijven, dan zal het Panellid Profiel beëindigd worden en eventueel opgebouwd Krediet zal komen te vervallen.


Prijstrekkingen

Sewmedia kan u vragen om mee te doen aan Sewmedia Activiteiten die leiden tot tot deelname een een prijstrekking. Voor zulke prijstrekkingen zullen specifieke voorwaarden gelden die voor iedere trekking apart bekendgemaakt zullen worden via de Website.


Gebruikerscontent

Tijdens het gebruik van de Sewmedia WebPages, de deelname aan Panels of Acitiviteiten zou het kunnen dat u de mogelijkheid heeft om content toe te voegen die zichtbaar zou kunnen zij voor andere gebruikers van de Sewmedia WebPages ("Gebruikerscontent")

U stemt ermee in dat het toevoegen van eventuele Gebruikerscontent op uw eigen verantwoordelijkheid zal geschieden. Dat betekent dat uzelf - en niet Sewmedia - de volledige verantwoordelijkheid draagt over alle Gebruikerscontent die u uploadet, plaatst, waar naar u verwijst via een link, e-mailt of op enige andere wijze verstuurt middels uw gebruik van de Sewmedia WebPages of uw deelname aan Sewmedia Activiteiten of Sewmedia Panels.

Sewmedia controleert of screent Gebruikerscontent niet voordat deze op de WebPagina's geplaatst wordt en kan de kloppendheid, integriteit of kwaliteit van deze Gebruikerscontent niet garanderen en derhalve geen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de Gebruikerscontent.

U begrijpt dat door het gebruik van de Sewmedia WebPages, u in aanraking kunt komen met Gebruikerscontent en u gaat ermee akkoord dat u alle risico's geassocieerd met het gebruik van Gebruikerscontent erkent en accepteert.

Voor alle Gebruikerscontent die u toevoegt aan de Sewmedia WebPages, geldt dat u Sewmedia onherroepelijk het recht toekent, om deze te Gerbuikerscontent te allen tijde te gebruiken, aan te passen, te tonen, te publiceren en vertalen en/ of om het in ander werk te incorporeren in andere vormen media en technologieën.

Met betrekking tot he gebruik van de Sewmedia WebPages en/of deelname in Sewmedia Activiteiten of Sewmedia Panels, gaat u akkoord hetvolgende niet te doen:

  • Het uploaden, plaatsen, linken naar, email of anderszins overbrengen van informatie die op de een of andere wijze onwettig is binnen Nederland of het land waarin u verblijft.
  • Het zich voordoen voor een ander persoon (ongeacht levend of overleden)
  • Het verzamelen en opslaan van data van andere personen
  • Het pogen om meer dan 1 keer mee te doen aan een enquete of een andere daad die de validiteit van de data verkregen dmv een Sewmedia Activiteit of het Sewmedia Panel, kan schaden.

Beëindiging van het Panel-lidmaatschap

Als u geen Panellid meer wenst te zijn, neemt u dan contact op met Sewmedia middels de contactgegevens die ten behoeve van de communicatie met het Panel wordt verstrekt. Sewmedia zal dan ophouden om contact met u op te nemen, met in achtneming van een periode van 30 dagen om de gegevens te verwerken. U verklaart zich op de hoogte en ermee akkoord te zijn dat u tot 30 dagen na uw opzegging mail kunt ontvangen van Sewmedia. Bij beëindiging van het lidmaatschap, zal ieder opgebouwd Krediet te komen te vervallen.

U gaat ermee akkoord dat Sewmedia uw Sewmedia Panellidmaatschap, deelname aan Sewmedia Activiteiten en Panels naar eigen goeddunken mag beëindigen of opschorten alsmede dat Sewmedia alle Gebruikerscontent te allen tijde mag verwijderen zonder opgaaf van reden.

Sewmedia behoudt zich het recht voor om het Sewmedia Panel of Sewmedia WebPagina's te allen tijde te beindigen. In dat geval, tenzij anders daartoe besloten door Sewmedia, zal geen van het Krediet dat is opgebouwd te verzilveren zijn door de Panelleden. Ofschoon Sewmedia moeite zal doen om Panelleden hier tijdig van op de hoogte te brengen, zal Sewmedia niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het nalaten Panelleden op de hoogte te brengen.


Vrijwaring

U bent jegens Sewmedia aansprakelijk voor, en u vrijwaart Sewmedia volledig tegen, alle schade en kosten die Sewmedia lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden door u, (ii) enig handelen van u bij het deelnemen aan Sewmedia Panels of Sewmedia Activiteiten (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Sewmedia gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door u worden vergoed.


Intellectueel Eigendom

De IE-rechten met betrekking tot de diensten van Sewmedia, waaronder de Website, het Panel en de Activiteiten alsmede gemaakte informatie zoals de teksten, rapporten, infographics, nieuwsartikelen, surveys, uitnodigingen, emails, look-and-feels, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij Sewmedia en/of haar licentiegevers. Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, geeft Sewmedia de Panlleden een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de diensten van Sewmedia, waaronder de Website, het Panel en de Activiteiten voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan Panelleden over te dragen of afstand te doen van enige IE-rechten.


Berichtgeving

Alle berichtgeving van Sewmedia aan haar Panelleden zal gestuurd worden naar het beschikbare email adres dat door hen ter beschikking is gegeven in het Sewmedia Registratieproces.


Algemeen

Deze Voorwaarden alsmede onze Privacy Policy, vormen tezamen de volledige overeenkomst tussen u en Sewmedia en overstijgen eerdere afspraken of toezeggingen tussen Sewmedia en u.

Op deze Algemene Voorwaardenis Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen u en Sewmedia ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd. Sewmedia mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen. Indien u deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is uw enige mogelijkheid om het gebruik van de Website te staken en eventueel te verzoeken uw Panellid profiel te laten verwijderen.